Istotnym problemem na terenie powiatu puckiego jest brak świetlicy socjoterapeutycznej oraz wysokie koszty pobytu dzieci w przedszkolach – dlatego osoby zagrożone wykluczeniem społecznym nie mogą uczestniczyć w szkoleniach, lub pracować gdyż koszty opieki w znacznym stopniu przekraczają wartość zasiłku dla bezrobotnych. Puckie Centrum Integracji Społecznej wybiega na przeciw temu problemowi. W ramach swoich działań otwiera świetlicę środowiskową, dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.