Dom dziecka całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego, mieści się w Zabrzu na Placu Hutniczym. Dom dziecka:

  • zapewnia dziecku opiekę całodobową i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby
  • zapewnia zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym – odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne
  • zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych
  • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej
  • pracuje z rodziną dziecka
  • organizuje dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki w środowisku, grupy usamodzielniające oraz kontakt z rodzinami zaprzyjaźnionymi
  • może prowadzić hostel oraz mieszkanie usamodzielnienia