Fundacja Wspólna Nadzieja jest wpisana do Krajowego Rejestru Organizacji społecznych pod nr KRS 0000392548. Fundacja działa zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Nie posiada statusu uprawniającego do otrzymywania 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych. Darowizny o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy, tj. darowizny przekazane na cele: a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego.

Darowizny przekazane na rzecz Fundacji Wspólna Nadzieja zgodnie z ww. ustawą mogą być odliczone od dochodu z zastrzeżeniem, że kwota odliczenia nie może przekroczyć 6% dochodu podatnika. Odliczenie następuje na podstawie i zasadach określonych w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307, ze zm.) W celu zachowania pełnej przejrzystości działania Fundacji Wspólna Nadzieja, poniżej zostały zawarte sprawozdania finansowe: